Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

CrimeCraft

İnceleme Adı
» CrimeCraft

Platform:
PC

Tarih
24.04.2007

Screenshot


Bilgisayar oyun dünyasynyn belki de en çok ilgi çeken türlerinin ba?ynda devasa online yapymlary geliyor. Eskiden hiç ilgim olmamasyna ra?men özellikle adsl sisteminin yaygynla?masyndan sonra ben de bu akymdan nasibimi almy?, özellikle de World of Warcraft dünyasynda kendime yer edinmek için çaba sarf etmi?tim. Geçenlerde ismini duydu?um CrimeCraft bir anda ilgimi çekti. Çünkü adynyn sonundaki "Craft" kelimesi hemen efsane oyun yapymcysy Blizzard'yn StarCraft, WarCraft gibi oyunlaryny ça?ry?tyrdy ve büyük bir heyecana kapyldym. Heyecanymy dizginlemem gerekti?ini veya daha do?ru bir ifade ile o kadar da kendimi kaptyrmamam gerekti?ini oyunun aslynda ba?ka birileri tarafyndan yapyldy?yny ö?renmemle anladym.

Ukrayna asylly yapymcy firma Vogster Entertainment geçti?imiz sene içerisinde oyun dünyasyna yapty?y açyklama ile adyny duyurmu?tu. Günümüzün en üst düzey grafiklerini sunmaya aday grafik motoru Unreal Engine 3'ü kullanarak yepyeni bir proje üzerinde çaly?tyklaryny ve oyunlarynyn piyasaya çykmasy ile birlikte bomba etkisi yaratacaklaryny belirtmi?lerdi. Di?er tüm oyun sever gibi bizler de büyük merakla bekledik. Sonunda yapymcylaryn a?zyndaki bakla çykty ve bahsi geçen yapymyn ne olaca?y hakkynda bilgiler de oyun dünyasyna syzdy.

Çete de kurarym, kariyer de yaparym

Vogster programcylarynyn üzerinde çaly?tyklary projenin ismi CrimeCraft. Blizzard'yn ünlü stratejilerine benzeyen ismine ra?men apayry bir oyun türünü, yani devasa online oyun yapysyny içerecek. Benzer yapydaki oyunlar genelde fantastik evrenlerde ya da uzayda geçerken CrimeCraft, günümüz dünyasyny benimsemi? durumda. Bu dünyaya dahil olacak oyuncular dev bir ?ehrin politik, ekonomik ve sosyal ya?ayy?yny düzenleyecekler. Adeta ya?ayan bir ?ehri olu?turaca?yz. Oyuncular i?yerleri açacaklar, ticaretle u?ra?acaklar ve birbirlerine rakip dükkanlar açyp rekabet içine girebilecekler. Hatta ilerleyen safhalarda çeteler, gizli örgütler kuracaklar. Giderek suça dayanan bir yapy içerisine ilerleyen oyun, sonunda gizli planlar ve kundaklamalara kadar ula?acak. Oyuncularyn bir arada ?ehir ya?antysyny olu?turacaklar, ama öte yandan da hayatyn gerçekçili?ini tamamlayacak bazy ek karakterlere de denk gelece?iz. Yapay zeka tarafyndan yönetilen karakterler de ?ehrin atmosferini tamamlayacaklary gibi, sokaklarda yalnyz olmady?ynyzyn hissini size yansytacaklar.

Bilindi?i üzere devasa online oyunlarda kullanycylar zamanla biriktirdikleri paralar ile yeni e?yalar almanyn yanynda uzun süre kullanacaklary bazy binalara, oyununa göre de?i?mek üzere binek hayvanlara sahip olurlar. CrimeCraft günümüzde geçen bir oyun oldu?u için buradaki binek hayvan olgusu otomobiller ile de?i?iyor. Typky GTA'da oldu?u gibi bir bina sahibi olacak ve parasyny ödeyerek satyn aldy?ymyz arabamyzy evimizin garajyna park edece?iz. Gerçek bir hayatyn oyun dünyasyna ta?yndy?y CrimeCraft'ta dükkan i?letmecili?i de yapty?ymyzdan düzenli olarak insanlarla iç içe olmamyz gerekiyor. Kimi zaman sadece ticaret yapacakken kimi zaman ise hakkymyzy aramak için rakip ?irketlere saldyrylar düzenleyece?iz. Di?er devasa online oyunlarda olmayan çok gerçekçi ve yenilikler içeren bir sava? sistemine sahip olacak olan CrimeCraft'ta ister kanunlaryn yanynda duran tipik bir vatanda? gibi davranabilecek, isterseniz de i?i sadece ya?malamak olan tipik bir suçlu olabileceksiniz. Ysterseniz oyunun gidi?atyna göre sürekli kararynyzy de?i?tirebilir, aklyna esti?ini yapan ba?ybo? bir serseri gibi sokaklarda dola?abilirsiniz.

Göze de hitap edecek

Lisansyny aldyklary Unreal Engine 3 ile ba?aryly grafikler sunmayy vadediyor yapymcylar. Özellikle karakter modellemelerinde ba?aryly olan motor ilk defa bir devasa online oyunda denenecek. Yapymcylaryn iddiasyna göre oyunlar daha evvel hiç ya?amadyklary bir deneyimi ve görsel kaliteyi CrimeCraft'ta bulacaklar. Sadece grafikler de?il, oyun içinde ya?anacak e?lenceli ve komik olaylar da insanlaryn ilgisini çekece?i dü?üncesindeler. Yapymcylar oyunu PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 için geli?tiriyorlar ve büyük bir ihtimalle 2008 yylynda piyasaya sürecekler.


Radyo Dinle

tv

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol